array(3) { ["SMALL"]=> array(6) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/efc/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/efcf2e86e2bcaccfee6d1de331489dba.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(11184) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/6c6/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6c65fac7238051956174afe31b471bdd.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(9548) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/507/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/507ffb7e71009dcdd5ff1bebbf03f6ad.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(10146) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/bb5/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/bb5d8bed85b4028ddb380830334712e1.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(10381) } [4]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9c7/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9c7761bb9e02b2bd3ee4540a26ffcd59.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(11482) } [5]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/cc1/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/cc15864bdee85e9299118b705be74add.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(9597) } } ["BIG"]=> array(6) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/efc/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/efcf2e86e2bcaccfee6d1de331489dba.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(63024) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/6c6/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6c65fac7238051956174afe31b471bdd.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(55258) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/507/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/507ffb7e71009dcdd5ff1bebbf03f6ad.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(60144) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/bb5/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/bb5d8bed85b4028ddb380830334712e1.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(54435) } [4]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9c7/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9c7761bb9e02b2bd3ee4540a26ffcd59.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(61001) } [5]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/cc1/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/cc15864bdee85e9299118b705be74add.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(52870) } } ["POP"]=> array(6) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/efc/984_656_101a9461d51526113595f057e89280f5a/efcf2e86e2bcaccfee6d1de331489dba.jpg" ["width"]=> int(984) ["height"]=> int(656) ["size"]=> int(224493) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(111) "/upload/resize_cache/iblock/6c6/1000_667_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6c65fac7238051956174afe31b471bdd.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(667) ["size"]=> int(210767) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/507/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/507ffb7e71009dcdd5ff1bebbf03f6ad.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(666) ["size"]=> int(246887) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/bb5/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/bb5d8bed85b4028ddb380830334712e1.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(666) ["size"]=> int(190765) } [4]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9c7/800_534_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9c7761bb9e02b2bd3ee4540a26ffcd59.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(534) ["size"]=> int(154577) } [5]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/cc1/800_534_101a9461d51526113595f057e89280f5a/cc15864bdee85e9299118b705be74add.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(534) ["size"]=> int(137335) } } }
array(3) { ["SMALL"]=> array(6) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/efc/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/efcf2e86e2bcaccfee6d1de331489dba.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(11184) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/6c6/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6c65fac7238051956174afe31b471bdd.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(9548) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/507/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/507ffb7e71009dcdd5ff1bebbf03f6ad.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(10146) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/bb5/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/bb5d8bed85b4028ddb380830334712e1.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(10381) } [4]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9c7/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9c7761bb9e02b2bd3ee4540a26ffcd59.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(11482) } [5]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/cc1/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/cc15864bdee85e9299118b705be74add.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(9597) } } ["BIG"]=> array(6) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/efc/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/efcf2e86e2bcaccfee6d1de331489dba.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(63024) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/6c6/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6c65fac7238051956174afe31b471bdd.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(55258) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/507/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/507ffb7e71009dcdd5ff1bebbf03f6ad.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(60144) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/bb5/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/bb5d8bed85b4028ddb380830334712e1.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(54435) } [4]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9c7/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9c7761bb9e02b2bd3ee4540a26ffcd59.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(61001) } [5]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/cc1/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/cc15864bdee85e9299118b705be74add.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(52870) } } ["POP"]=> array(6) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/efc/984_656_101a9461d51526113595f057e89280f5a/efcf2e86e2bcaccfee6d1de331489dba.jpg" ["width"]=> int(984) ["height"]=> int(656) ["size"]=> int(224493) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(111) "/upload/resize_cache/iblock/6c6/1000_667_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6c65fac7238051956174afe31b471bdd.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(667) ["size"]=> int(210767) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/507/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/507ffb7e71009dcdd5ff1bebbf03f6ad.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(666) ["size"]=> int(246887) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/bb5/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/bb5d8bed85b4028ddb380830334712e1.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(666) ["size"]=> int(190765) } [4]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9c7/800_534_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9c7761bb9e02b2bd3ee4540a26ffcd59.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(534) ["size"]=> int(154577) } [5]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/cc1/800_534_101a9461d51526113595f057e89280f5a/cc15864bdee85e9299118b705be74add.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(534) ["size"]=> int(137335) } } }
array(3) { ["SMALL"]=> array(6) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/efc/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/efcf2e86e2bcaccfee6d1de331489dba.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(11184) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/6c6/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6c65fac7238051956174afe31b471bdd.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(9548) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/507/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/507ffb7e71009dcdd5ff1bebbf03f6ad.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(10146) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/bb5/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/bb5d8bed85b4028ddb380830334712e1.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(10381) } [4]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9c7/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9c7761bb9e02b2bd3ee4540a26ffcd59.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(11482) } [5]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/cc1/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/cc15864bdee85e9299118b705be74add.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(9597) } } ["BIG"]=> array(6) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/efc/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/efcf2e86e2bcaccfee6d1de331489dba.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(63024) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/6c6/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6c65fac7238051956174afe31b471bdd.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(55258) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/507/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/507ffb7e71009dcdd5ff1bebbf03f6ad.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(60144) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/bb5/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/bb5d8bed85b4028ddb380830334712e1.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(54435) } [4]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9c7/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9c7761bb9e02b2bd3ee4540a26ffcd59.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(61001) } [5]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/cc1/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/cc15864bdee85e9299118b705be74add.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(52870) } } ["POP"]=> array(6) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/efc/984_656_101a9461d51526113595f057e89280f5a/efcf2e86e2bcaccfee6d1de331489dba.jpg" ["width"]=> int(984) ["height"]=> int(656) ["size"]=> int(224493) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(111) "/upload/resize_cache/iblock/6c6/1000_667_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6c65fac7238051956174afe31b471bdd.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(667) ["size"]=> int(210767) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/507/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/507ffb7e71009dcdd5ff1bebbf03f6ad.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(666) ["size"]=> int(246887) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/bb5/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/bb5d8bed85b4028ddb380830334712e1.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(666) ["size"]=> int(190765) } [4]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9c7/800_534_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9c7761bb9e02b2bd3ee4540a26ffcd59.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(534) ["size"]=> int(154577) } [5]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/cc1/800_534_101a9461d51526113595f057e89280f5a/cc15864bdee85e9299118b705be74add.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(534) ["size"]=> int(137335) } } }
array(3) { ["SMALL"]=> array(6) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/efc/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/efcf2e86e2bcaccfee6d1de331489dba.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(11184) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/6c6/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6c65fac7238051956174afe31b471bdd.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(9548) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/507/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/507ffb7e71009dcdd5ff1bebbf03f6ad.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(10146) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/bb5/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/bb5d8bed85b4028ddb380830334712e1.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(10381) } [4]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9c7/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9c7761bb9e02b2bd3ee4540a26ffcd59.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(11482) } [5]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/cc1/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/cc15864bdee85e9299118b705be74add.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(9597) } } ["BIG"]=> array(6) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/efc/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/efcf2e86e2bcaccfee6d1de331489dba.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(63024) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/6c6/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6c65fac7238051956174afe31b471bdd.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(55258) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/507/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/507ffb7e71009dcdd5ff1bebbf03f6ad.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(60144) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/bb5/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/bb5d8bed85b4028ddb380830334712e1.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(54435) } [4]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9c7/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9c7761bb9e02b2bd3ee4540a26ffcd59.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(61001) } [5]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/cc1/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/cc15864bdee85e9299118b705be74add.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(52870) } } ["POP"]=> array(6) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/efc/984_656_101a9461d51526113595f057e89280f5a/efcf2e86e2bcaccfee6d1de331489dba.jpg" ["width"]=> int(984) ["height"]=> int(656) ["size"]=> int(224493) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(111) "/upload/resize_cache/iblock/6c6/1000_667_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6c65fac7238051956174afe31b471bdd.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(667) ["size"]=> int(210767) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/507/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/507ffb7e71009dcdd5ff1bebbf03f6ad.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(666) ["size"]=> int(246887) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/bb5/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/bb5d8bed85b4028ddb380830334712e1.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(666) ["size"]=> int(190765) } [4]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9c7/800_534_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9c7761bb9e02b2bd3ee4540a26ffcd59.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(534) ["size"]=> int(154577) } [5]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/cc1/800_534_101a9461d51526113595f057e89280f5a/cc15864bdee85e9299118b705be74add.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(534) ["size"]=> int(137335) } } }
array(3) { ["SMALL"]=> array(6) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/efc/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/efcf2e86e2bcaccfee6d1de331489dba.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(11184) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/6c6/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6c65fac7238051956174afe31b471bdd.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(9548) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/507/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/507ffb7e71009dcdd5ff1bebbf03f6ad.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(10146) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/bb5/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/bb5d8bed85b4028ddb380830334712e1.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(10381) } [4]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9c7/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9c7761bb9e02b2bd3ee4540a26ffcd59.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(11482) } [5]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/cc1/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/cc15864bdee85e9299118b705be74add.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(9597) } } ["BIG"]=> array(6) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/efc/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/efcf2e86e2bcaccfee6d1de331489dba.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(63024) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/6c6/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6c65fac7238051956174afe31b471bdd.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(55258) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/507/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/507ffb7e71009dcdd5ff1bebbf03f6ad.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(60144) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/bb5/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/bb5d8bed85b4028ddb380830334712e1.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(54435) } [4]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9c7/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9c7761bb9e02b2bd3ee4540a26ffcd59.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(61001) } [5]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/cc1/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/cc15864bdee85e9299118b705be74add.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(52870) } } ["POP"]=> array(6) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/efc/984_656_101a9461d51526113595f057e89280f5a/efcf2e86e2bcaccfee6d1de331489dba.jpg" ["width"]=> int(984) ["height"]=> int(656) ["size"]=> int(224493) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(111) "/upload/resize_cache/iblock/6c6/1000_667_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6c65fac7238051956174afe31b471bdd.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(667) ["size"]=> int(210767) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/507/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/507ffb7e71009dcdd5ff1bebbf03f6ad.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(666) ["size"]=> int(246887) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/bb5/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/bb5d8bed85b4028ddb380830334712e1.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(666) ["size"]=> int(190765) } [4]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9c7/800_534_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9c7761bb9e02b2bd3ee4540a26ffcd59.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(534) ["size"]=> int(154577) } [5]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/cc1/800_534_101a9461d51526113595f057e89280f5a/cc15864bdee85e9299118b705be74add.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(534) ["size"]=> int(137335) } } }
array(3) { ["SMALL"]=> array(6) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/efc/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/efcf2e86e2bcaccfee6d1de331489dba.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(11184) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/6c6/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6c65fac7238051956174afe31b471bdd.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(9548) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/507/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/507ffb7e71009dcdd5ff1bebbf03f6ad.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(10146) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/bb5/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/bb5d8bed85b4028ddb380830334712e1.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(10381) } [4]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9c7/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9c7761bb9e02b2bd3ee4540a26ffcd59.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(11482) } [5]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/cc1/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/cc15864bdee85e9299118b705be74add.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(9597) } } ["BIG"]=> array(6) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/efc/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/efcf2e86e2bcaccfee6d1de331489dba.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(63024) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/6c6/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6c65fac7238051956174afe31b471bdd.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(55258) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/507/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/507ffb7e71009dcdd5ff1bebbf03f6ad.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(60144) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/bb5/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/bb5d8bed85b4028ddb380830334712e1.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(54435) } [4]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9c7/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9c7761bb9e02b2bd3ee4540a26ffcd59.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(61001) } [5]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/cc1/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/cc15864bdee85e9299118b705be74add.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(52870) } } ["POP"]=> array(6) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/efc/984_656_101a9461d51526113595f057e89280f5a/efcf2e86e2bcaccfee6d1de331489dba.jpg" ["width"]=> int(984) ["height"]=> int(656) ["size"]=> int(224493) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(111) "/upload/resize_cache/iblock/6c6/1000_667_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6c65fac7238051956174afe31b471bdd.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(667) ["size"]=> int(210767) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/507/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/507ffb7e71009dcdd5ff1bebbf03f6ad.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(666) ["size"]=> int(246887) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/bb5/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/bb5d8bed85b4028ddb380830334712e1.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(666) ["size"]=> int(190765) } [4]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9c7/800_534_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9c7761bb9e02b2bd3ee4540a26ffcd59.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(534) ["size"]=> int(154577) } [5]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/cc1/800_534_101a9461d51526113595f057e89280f5a/cc15864bdee85e9299118b705be74add.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(534) ["size"]=> int(137335) } } }
2 июня 2016

Совкомбанк принял участие в общегородском празднование Дня защиты детей в Астрахани

Сотрудники банка приняли участие в праздничной программе, и подарили подарки детям.

      Один из самых любимых праздников жителей Астрахани, несомненно, является детский праздник 1 июня. В этот день в городе проводилось множество праздничных мероприятий, но наверно самым масштабным и интересным был праздничный концерт, организованный в Астраханском кремле.
      В этот день в Кремле всех гостей праздника встречали ростовые куклы сказочных герое, среди, которых был и герой Совкомбанка. Он весело встречал всех пришедших, дарили им воздушные шарики, а также делал памятные фото с детьми и их родителями.
      На самом празднике также нельзя было заскучать, ведь устроители организовали множеством игр и конкурсов, на которых ребята смогли проявить ловкость, смекалку и, конечно же, воображение. Всех победителей поздравляли сотрудники Совкомбанка, и дарили им приятные сувениры: акварельные краски и мыльные пузыри. Про родителей сотрудники банка также не забыли, им дарили магниты на холодильник, и рассказывали про новые продукты банка.
      Гуляние продолжались до вечера, когда довольные дети и их родители разошлись по домам, с массой положительных эмоций и позитивного настроения!